Proje Türleri

Proje Türleri

 

a) Araştırma Altyapı Projeleri (AAP): Ülkenin ve/veya Üniversitenin bilimsel, eğitsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik amaçlarla Üniversitenin ve akademik birimlerinin başlıca hedefleri ve gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiş ilkeler çerçevesinde Üniversiteye ait birimlerce önerilmiş projelerdir. Öğretim üyesi veya doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak şartını sağlayan ilgili birimin yöneticisi tarafından başvuru yapılabilir. Araştırma Altyapı Projeleri başvurusu BAP Komisyonuna yapılır, değerlendirme Komisyon tarafından yapılır ve Rektör tarafından onaylanır. 6 ayda bir ara rapor ve proje bitiminde sonuç raporu hazırlanır.
b) Katılımlı Araştırma Projeleri (KAP): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi dışındaki yurt içi veya yurt dışı kuruluşlarca da desteklenen araştırma projeleridir.
c) Lisans Araştırma Projeleri (LAP): Danışmanlığını projenin yürütüleceği fakültenin bir öğretim üyesi/görevlisinin üstleneceği, Üniversitede öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin bilimsel çalışma yapmalarını, Üniversitemizi yurt içi ve yurt dışında temsil etmek amacıyla fuar, yarışma ve bilimsel etkinliklere katılmalarını teşvik etmeye yönelik projeleridir.
Projede görev alacak lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olmalı ve öğrenci disiplin cezası almamış olmalıdır. Projede 1. sınıf öğrencileri yer alamaz. Proje danışmanı olan öğretim üyesi/görevlisi ve projede yer alan lisans öğrencileri BAP Komisyonuna karşı sorumludur. Aynı danışmana ait birden fazla başvuru yapılırsa bunlardan en fazla 3 proje desteklenir. Henüz tamamlanmamış bir projede görev yapan öğrenci/öğrenciler yeni bir projede görev alamazlar. Proje süresi 18 ayı geçemez. Destek süresince öğrencilerin lisans öğrenimine devam ediyor olması gerekir. Destek süresinin başlangıcından itibaren ilk 6
ay içinde projedeki gelişmeleri anlatan bir gelişme raporu, destek süresinin bitiminden sonra sonuç raporu Komisyona sunulur.
ç) Lisansüstü Tez Projeleri (LTP): Üniversitemize bağlı fakülte ve enstitülerdeki yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitim programlarına yönelik olan, lisansüstü tez çalışmasını desteklemek amacıyla tez danışmanının yürütücü olduğu araştırma projelerdir. Aynı anda en fazla iki projenin yürütücülüğü yapılabilir. Başvuru formuna, tez konusunun kabul edildiğini gösteren resmi belge ile lisansüstü tez çalışmasının yürütüldüğü birimden alınan, ilgili öğretim üyesinin danışman olarak görev yaptığını belirten belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
d) Münferit Araştırma Projeleri (MAP): Üniversitemizin öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılarının hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası araştırma projeleridir. Aynı anda en fazla iki projenin yürütücülüğü yapılabilir.
e) Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP): Bir sanayi kuruluşu ile Üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesinin en az %50’si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan, uygulamaya yönelik projeleridir. Birinci derecede öncelik taşırlar.
f) Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP): Ülkemiz, yöremiz ve Üniversitemizin öne çıkan ihtiyaçlarının çözümü için konusu, bütçesi, başlama tarihi, süresi, izleme süreci Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen proje tipidir.