2019 Yılı Eşik Değerler

İLGİLİ MADDELER
    EŞİK DEĞERLER

Pazarlık Usulü ile yurtiçinden tedarik edilecek mal veya hizmet alımlarında:

(TÜBİTAK AR-GE Projeleri İhale Yönetmeliği: Madde  21/e)

2.400.000.- (İkimilyondörtyüzbin) TL

Doğrudan Temin ile Yapılacak Alımlarda:

(TÜBİTAK AR-GE Projeleri İhale Yönetmeliği: Madde 22/ç)

a) Yurtiçinden tedarik edilecek mal veya hizmet alımlarında (*);

 

 - Proje Yürütücüleri için; 85.000.- (Seksenbeşbin) TL (TÜBİTAK)

 - İhale yetkilisince görevlendirilecek kişiler için; 450.000.- (Dörtyüzellibin) TL

 

b) Yabancı ülkelerden tedarik edilecek mal veya hizmet alımlarında (*);

 

 -  Proje yürütücüleri için; 150.000.- (Yüzellibin) TL

 -  İhale yetkilisince görevlendirilecek kişiler için; 970.000.-(Dokuzyüzyetmişbin) TL

Yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması sınırı:

(TÜBİTAK AR-GE Projeleri İhale Yönetmeliği: Madde 35)

8.000.000.- (Sekizmilyon) TL

Sözleşme yapma zorunluluğu sınırı:

(TÜBİTAK AR-GE Projeleri İhale Yönetmeliği Madde:38)

1.700.000.- (Birmilyonyediyüzbin) TL

Proje Yürütücüsünün ön ödeme ve harcama üst limiti: (**)

     -Yurtiçi alımlarda

     -Yurtdışı alımlarda

 

45.000.- (Kırkbeşbin) TL

90.000.- (Doksanbin) TL

 

 

(*) Mevzuata göre belirlenen harcama yetkilisi aynı zamanda ihale yetkilisidir. Proje Yürütücüsünün Harcama Yetkilisi olduğu durumlarda, “İhale yetkilisince görevlendirilecek kişiler için”  belirlenen eşik değerler proje yürütücüsü için geçerlidir. Proje yürütücüsünün Harcama Yetkilisi olmadığı durumlarda,  “Proje Yürütücüleri için”  belirlenen eşik değerler geçerli olmaktadır.

 

(**) Bu eşik değere KDV dahil olup, diğer eşik değerler KDV hariç olarak değerlendirilecektir. Seyahat giderlerinde ön ödeme üst limiti, projedeki ödeneğin aşılmaması kaydıyla seyahatin gerektirdiği kadardır.

Eski Site